Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


image

Användarvillkor för www.liko.se

Allmänt

Denna webbplats och tillhörande underwebbplatser (kallas tillsammans "Webbplatsen") publiceras och underhålls av Liko AB eller dess dotterbolag eller avdelningskontor (kallas tillsammans "Liko"). Genom att använda webbplatsen medger du att du accepterar de villkor som anges här ("Användarvillkor"). Om du inte accepterar dessa användarvillkor ska du inte använda webbplatsen. Det kan hända att vi ändrar användarvillkoren någon gång. Därför bör du besöka dessa sidor varje gång du besöker webbplatsen. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter att vi har ändrat användarvillkoren innebär det att du även accepterar de nya användarvillkoren.

Ansvarig utgivare: VD Liko AB.

Information om cookies

Denna webbplats innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
• att webbplatsen innehåller cookies,
• vad dessa cookies används till och
• hur cookies kan undvikas.
På Likos webbplats används cookies för underhåll av webbplatsens administrationsgränssnitt. Om du inte accepterar användning av cookies sker inga visuella eller funktionella ändringar av webbplatsen jämfört med om du väljer att acceptera cookies. Varningar kan dock komma att presenteras för varje delsida som läses in i din webbläsare.
Din webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. För mer information om detta hänvisar vi till Post- och Telestyrelsens webbplats, www.pts.se

Produkters och tjänsters tillgänglighet

De produkter och tjänster som nämns på webbplatsen kanske inte finns tillgängliga i ditt land eller din region, eller överhuvudtaget. Sådana produkter och tjänster nämns endast på webbplatsen i informationssyfte, och ska inte ses som en underförstådd eller uttrycklig garanti att dessa produkter eller tjänster finns tillgängliga i ditt land eller någon annanstans. Du bör kontrollera med din lokala auktoriserade Liko-återförsäljare om en viss produkt eller tjänst finns tillgänglig i din region.

Äganderätt

Allt material på webbplatsen, inklusive alla bilder, all programvara, text och grafik, knappar, nyckelord, metataggar samt den allmänna “känslan och utseendet” (“Innehållet”) på webbplatsen är upphovsrättsskyddat under nationell lagstiftning och enligt internationella fördrag. De varumärken, logotyper och emblem som visas på webbplatsen är varumärken eller andra skyddade symboler som ägs av Liko eller dess innehållsleverantörer. Utan att begränsa föregående villkor,  är ett registrerat varumärke som tillhör Liko.
Du får inte använda Innehållet på annat sätt än vad som framgår av detta dokument. Brott mot dessa villkor kan innebära brott mot någon av våra eller våra leverantörers immateriella rättigheter, och Liko eller dess innehållsleverantör kan komma att vidta rättsliga åtgärder för att skydda dessa rättigheter. Innehållet kan visas och skrivas ut och dokument ingående i Innehållet kan distribueras under förutsättning att sådana dokument inte används i kommersiella syften, utan endast i informationssyfte. Du får inte byta ut, ändra, sälja eller vidarebefordra något som finns på Webbplatsen. Användning av pressreleaser och andra dokument som klassificeras som offentliga är tillåten om informationskällan anges. Om du skickar meddelanden eller material till Webbplatsen via e-post eller på annat sätt kommer alla sådana meddelanden, om inte annat anges, att behandlas som icke-konfidentiella och utan upphovsrättsskydd. Liko har rätt att, utan att kompensera dig, använda koncept, idéer, erfarenheter eller tekniker som finns i ett meddelande som du skickar till Webbplatsen, oavsett syfte. Du måste dock vara införstådd med och förstå att Liko inte är skyldig att använda sådana idéer eller material och att du inte har rätt att kräva det.

Länkar

Webbplatsen kan i underlättande syfte innehålla länkar till andra webbplatser på Internet som ägs, publiceras eller underhålls av tredje part. Vänligen notera att sådana webbplatser inte står under vår kontroll. Liko kan därför inte heller ta ansvar för innehållet på sådana webbplatser. Det är förbjudet att skapa länkar till Webbplatsen utan Likos medgivande. Länkar utgör inte, och är inte avsedda att utgöra, någon legalt bindande anknytning mellan Liko och tredje part. Länkar medför inte att Liko tar något ansvar för innehåll, råd, åtaganden, produkter eller tjänster från tredje part och inte heller att Liko ger någon officiell rekommendation, garanterar värdet av deras produkter och tjänster eller lämnar någon garanti för prestandan och kvaliteten på sådana produkter eller tjänster.

Programvara som är tillgänglig på Webbplatsen

Eventuell mjukvara som är tillgänglig för nedladdning ifrån Webbplatsen ("Programvaran") är upphovsrättsskyddat material som tillhör Liko eller dess innehållsleverantörer. Programvaran är tillgänglig för nedladdning endast för slutanvändarens personliga användning och för användningen av Programvaran gäller villkoren i licensavtalet för slutanvändaren, vilket medföljer eller ingår i Programvaran ("Licensavtalet"). Mångfaldigande eller återdistribution av Programvaran som inte sker i enlighet med Licensavtalet kan leda till civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder.
UTAN ATT INSKRÄNKA DET NYSS SAGDA ÄR DET UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET ATT KOPIERA ELLER MÅNGFALDIGA PROGRAMVARAN TILL ANNAN SERVER ELLER PLATS I SYFTE ATT VID SENARE TILLFÄLLE MÅNGFALDIGA ELLER ÅTERDISTRIBUERA PROGRAMVARAN. FÖR DET FALL NÅGON GARANTI LÄMNATS FÖR PROGRAMVARAN FRAMGÅR SÅDAN GARANTI, OM NÅGON, ENDAST AV VILLKOREN I LICENSAVTALET. FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN GARANTERAS I LICENSAVTALET FRISKRIVER SIG LIKO HÄRMED IFRÅN ALLA YTTERLIGARE GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE SÄLJBARHET, ÄNDAMÅLSENLIGHET, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA TEKNISKA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. LIKO FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT OMARBETA INNEHÅLLET FÖR ATT KORRIGERA SÅDANA FEL UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Skydd av information

Det är aldrig helt säkert att överföra information via Internet. Du anses vara införstådd med att alla meddelanden och all information som du skickar till Webbplatsen kan komma att läsas eller uppfattas av andra. Du får inte lämna ut ditt lösenord till någon annan person. Om du delar dator med andra bör du logga ut från Webbplatsen och stänga webbläsaren när du är klar.

Åldersgräns

Alla är välkomna att besöka Webbplatsen.

Uppföranderegler för Webbplatsen

Om du skickar material till Webbplatsen, eller lägger till kommentarer, ger du oss rätt att redigera, kopiera, distribuera, eller använda sådant material och sådana kommentarer som underlag för annat innehåll, samt att publicera sådant innehåll i den form och på det medium som vi väljer. Du är också ensamt ansvarig för allt ditt deltagande på Webbplatsen. Nedan återfinns några exempel på överträdelser som kan leda till att vi blockerar din tillgång till Webbplatsen:
1. Publicera innehåll som är illegalt, obscent eller kränkande.
2. Trakassera, hota, besvära eller störa andra användare på oönskat sätt.
3. Överföra eller underlätta distribution av innehåll som är ärekränkande, allmänt kränkande, skadligt, hotfullt, trakasserande, aggressivt, rasistiskt, vulgärt, sexuellt anspelande, obscent, nedsättande eller anstötligt.
4. Använda ett vulgärt eller grovt språk.
5. Ge intryck av att vara någon annan. Du får inte ge sken av att du är en annan användare eller en annan person.
6. Försöka få tillgång till andra användares lösenord.
7. Publicera reklam- eller säljmaterial.
8. Ladda upp ett virus eller andra skadliga komponenter.
9. Förorsaka eller försöka att förorsaka ett avbrott på Webbplatsen.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ta bort material, inbegripande men inte uteslutande material som inbegriper brott mot dessa normer. Vi är inte ansvariga för eventuellt anstötligt material som du kan komma att få tillgång till när du använder Webbplatsen.

Ersättning

Varken Liko eller de personer som har hjälpt oss att skapa, producera, leverera och/eller underhålla Webbplatsen är ansvariga för eventuella skador som kan uppstå när du använder Webbplatsen. Detta inbegriper följdskador, direkta, tillfälliga, indirekta och ideella skador, viten, samt advokatkostnader som kan uppstå genom din tillgång till eller användning av Webbplatsen. Du är därför helt ansvarig för konsekvenserna av din användning av Webbplatsen. Du åtar dig att försvara och hålla Liko, leverantörer, licensgivare och licensinnehavare, tjänstemän och moderbolag (tillsammans "Skadeslösa Parterna") skadeslösa och utan skuld för allt eventuellt ansvar, alla krav och utgifter, inklusive advokatkostnader, som kan drabba de Skadeslösa Parterna i samband med krav som uppstått genom att du har brutit mot något av dessa användarvillkor och bestämmelser, ovannämnda normer, garantier eller villkor. Vi har vidtagit alla åtgärder för att säkerställa att informationen på Webbplatsen är korrekt. På grund av mediets karaktär och risken för avbrott och störningar friskriver sig Liko från ansvarsskyldighet
enligt nedan.

Friskrivning avseende garantier och skadestånd

DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSEN (INKLUSIVE ALLT INNEHÅLL OCH ALLA FUNKTIONER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ WEBBPLATSEN ELLER KAN NÅS VIA WEBBPLATSEN) TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SÅSOM TILLGÄNGLIGT". I DEN MÅN LAG SOM GÄLLER INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN SÅ TILLÅTER, LÄMNAR LIKO INGA SOM HELST ÅTAGANDEN ELLER GARANTIER (1) FÖR KORREKTHET, SÄLJBARHET, ÄNDAMÅLSENLIGHET, ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER AVSEENDE INNEHÅLLET SOM PUBLICERAS PÅ WEBBPLATSEN ELLER ÄR TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN, (2) FÖR ATT SERVERN SOM GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG ÄR VIRUSFRI ELLER, FRI FRÅN ANDRA KOMPONENTER SOM KAN INFEKTERA, ELLER ORSAKA SKADA PÅ DIN DATORUTRUSTNING ELLER ANNAN EGENDOM, NÄR DU GÅR IN PÅ, SURFAR PÅ, LADDAR NER FRÅN, ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDER WEBBPLATSEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INBEGRIPANDE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL FALL AV LIKOS OAKTSAMHET, ÄR LIKO ANSVARIGT FÖR FÖLJDSKADOR, DIREKTA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA OCH IDEELLA SKADOR ELLER SPECIELLA SKADOR SOM ÄR HÄNFÖRLIGA TILL (A) ANVÄNDNING AV, (B) OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, ELLER (C) FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLLET OCH FUNKTIONERNA PÅ, WEBBPLATSEN, ÄVEN OM LIKO ELLER EN BEHÖRIG REPRESENTANT FÖR FÖRETAGET HAR UPPLYSTS OM ATT SÅDAN SKADA KAN UPPSTÅ. VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNING ELLER BEGRÄNSNING AV FÖLJDSKADA ELLER TILLFÄLLIG SKADA. DET ÄR DÄRFÖR MÖJLIGT ATT BEGRÄNSNINGEN ELLER FRISKRIVNINGEN OVAN INTE GÄLLER DIG. DOCK UPPGÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER LIKOS TOTALA SKADESTÅNDSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG TILL MER ÄN EUR 2 000 FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH RÄTTSGRUNDER (OAVSETT VILKET ERSÄTTNINGSANSVAR SOM TILLÄMPAS, INKLUSIVE MEN UTAN ATT BEGRÄNSAS TILL OAKTSAMHET).

Allmänna villkor

Dessa villkor och bestämmelser samt eventuella ytterligare villkor som publiceras på Webbplatsen utgör hela avtalet mellan Liko och dig avseende ditt nyttjande av Webbplatsen. För det fall Liko underlåter att avkräva efterföljelse av någon bestämmelse i dessa villkor påverkas därmed inte den fulla rätten att avkräva efterföljelse vid senare tillfälle. Om Liko avstår från att beivra brott mot någon bestämmelse ska detta inte heller uppfattas som att Liko avsäger sig rätten enligt bestämmelsen i sig. Likos eventuella avsägande av rättigheter måste vara skriftliga för att gälla. Eventuella rättsliga processer avseende nyttjandet eller användandet av Webbplatsen måste inledas inom ett (1) år efter att rättsgrunden eller rättsanspråket uppstått. Om en behörig domstol av någon anledning skulle finna att en bestämmelse i dessa villkor, eller en del av en bestämmelse, är verkningslös, ska sådan bestämmelse genomdrivas i den utsträckning som medges så att syftet med detta avtal uppnås, medan återstoden av dessa villkor och bestämmelser ska fortsätta att gälla fullt ut. Dessa villkor och bestämmelser regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag, dock ej inbegripande däri ingående regler om internationell privaträtt.

Kontaktinformation

Om du har problem med Webbplatsen är du välkommen att skicka ett e-brev till ”Kontakta mig”.

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.